PPW

Dołącz do PPW

Wybierz odpowiedni dla Siebie model współpracy

Kto może dołączyć do Polskiego Programu Weterynaryjnego?

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna:

  • posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, prowadząca zakład leczniczy weterynaryjny lub weterynaryjne laboratorium diagnostyczne,
  • prowadząca podmiot gospodarczy świadczący usługi na rzecz zwierząt towarzyszących.

Modele współpracy

Model partnerski

Program PPW to program współpracy partnerskiej pomiędzy niezależnymi podmiotami gospodarczymi z branży weterynaryjnej, które w skuteczny sposób rozwijają się w wielu branżach w Polsce i na całym świecie.

Jest to bezpieczny system sprzedaży produktów i usług, oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy partnerami umowy. Prowadząc praktykę weterynaryjną Uczestnik programu podejmuje autonomicznie decyzje o wyborze najlepszej drogi rozwoju, korzystając przy tym z bogatego doświadczenia Organizatora. PPWET S.A., przyznaje Uczestnikom programu prawo do korzystania z jego koncepcji biznesowej i znaku towarowego, a także do korzystania ze stałej pomocy organizacyjnej i merytorycznej.

Zgłoś się

Model właścicielski

Przejęcie własności ZL przez PPW odbywa się z pełną aprobatą właściciela, podyktowane brakiem sukcesora, chęcią przejścia na emeryturę lub innymi względami natury osobistej lub biznesowej.

Naszym celem jest chronić i pielęgnować dziedzictwo twojej praktyki. Twoja praktyka będzie zarządzana lokalnie, nazwa się nie zmieni, a TY możesz pozostać jej Kierownikiem lub pracownikiem, pobierając wynagrodzenie.

Zgłoś się

Pytania i odpowiedzi

Model Partnerski

Inicjatywa podjęcia współpracy leży po stronie lekarza weterynarii. Oddajemy do waszej dyspozycji podstawowe informacje na naszej stronie internetowej oraz Prospekt informacyjny, w którym opisane są zasadnicze elementy naszego planu współpracy. Po analizie tego dokumentu osoba zainteresowana powinna wysłać do nas wypełnioną kartę zgłoszeniową. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmowy wstępnej jedynie w wybranymi kandydatami.

Oczywiście. Po podpisaniu umowy uczestnictwa w Polskim Programie Weterynaryjnym oraz jej załączników Uczestnik programu otrzymuje wsparcie w szerokim zakresie organizacji pracy w praktyce weterynaryjnej, w tym optymalizacji stanowiskowej i odpowiedniego doboru personelu.

Usługa rekrutacji nie wchodzi w zakres opłaty licencyjnej, natomiast szkolenie personelu – tak.

Uczestnik programu działa we własnym imieniu i na własny rachunek, z własną księgowością, rachunkiem bankowym oraz odpowiedzialnością za prowadzoną działalność gospodarczą i wewnętrzną politykę kadrową. Uczestnik sam określa miarę swego sukcesu poprzez swoją pracę, inicjatywę i zaangażowanie.

Model Właścicielski

Inicjatywa podjęcia rozmów leży po stronie zainteresowanego. Zainteresowany powinien wysłać wypełniony formularz, z deklaracją chęci przystąpienia do niezobowiązujących rozmów wstępnych. Po ustaleniu zasadniczych i obiektywnych parametrów wyceny, strony przystępują do negocjacji. Gwarantujemy pełną poufność kontaktów i prowadzonych rozmów.

Oczywiście. Założeniem PPW jest utrzymanie ciągłości marki własnej ZLZ i wypracowanego dorobku w miejscu działania. Zasadniczym elementem tego założenia jest utrzymanie relacji Klient – Lekarz. Dotychczasowy właściciel może pozostać na:

  • stanowisku Kierownika ZLZ ( bez obowiązków biznesowych),
  • pracownika pełniącego funkcje lekarskie (bez obciążających obowiązków administracyjno-biznesowych).

Warunki współpracy i zatrudnienia stanowią element negocjacji.

Założeniem PPW jest utrzymanie ciągłości marki własnej ZLZ i wypracowanego dorobku w miejscu działania. Zasadniczym elementem tego założenia jest utrzymanie zatrudnionego personelu. Warunki współpracy i zatrudnienia stanowią element negocjacji.

PPW